Villkor

Denna webbplats (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Twoship AB eller dess dotterbolag eller närstående bolag (nedan gemensamt kallade "Twoship")

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) accepteras på sätt som anges nedan och reglerar användningen av den information och de tjänster som tillhandahålls av Twoship AB på eller via Twoship´s webbplatser eller på annat sätt.

Parter

Villkoren gäller mellan, å ena sidan, Twoship AB, 556742-0251, (”Twoship”), och, å andra sidan, såväl den privatperson eller det företag som registrerar sig som medlem, som den eller de personer som registrerar sig som användare, (”Medlemmen”).

Villkorens omfattning

Genom att använda eller ladda ned information från Webbplatsen förbinder du dig att följa de villkor och regler som framgår av dessa villkor för användande (nedan kallade "Villkoren"). Vissa individuella sidor/dokument på Webbplatsen kan vara belagda med ytterligare eller alternativa villkor och regler. För produkter och tjänster som tillhandhålls på Webbplasten finns därutöver separata villkor och regler. Om du inte vill förbinda dig till dessa Villkor eller andra villkor eller regler som gäller Webbplatsen, får du inte använda Webbplatsen och inte heller ladda ner någon information från Webbplatsen.

Twoship förbehåller sig rätten att vid var tidpunkt och efter eget gottfinnande göra uppdateringar av och ändringar i dessa Villkor. Vänligen uppmärksamma detta genom att regelbundet läsa igenom Villkoren.

Twoship förbehåller sig vidare att vid var tidpunkt och efter eget gottfinnande uppdatera Webbplatsen eller avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av den.

Medlemmar utanför Sverige

Webbplatsen vänder sig endast till personer som inte är förbjudna enligt gällande lagstiftning i de länder, vari de är medborgare eller bosatta, från att ha tillgång till en sådan webbplats. Detta gäller särskilt för personer som befinner sig i USA, Australien, Kanada eller Japan. Om du inte är tillåten att ta del av materialet på Webbplats eller om du har något tvivel huruvida du skulle vara tillåten att ta del av materialet på Webbplatsen, vänligen lämna Webbplatsen.

Produkter och tjänster som tillhandahålls på Webbplatsen är inte tillgängliga för alla personer i alla jurisdiktioner. Twoship förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla produkter eller tjänster till en person, om Twoship anser (utan att behöva bevisa det) att sådant tillhandahållande kan strida mot lagstiftning eller andra regler i en sådan persons hemland eller i något annat land.

Nyttjande endast för eget bruk

Medlemmen erhåller genom Villkoren en i tid begränsad och icke-exklusiv rätt att via Twoship´s webbplatser eller på annat sätt använda den information och de tjänster som parterna kommit överens om. Medlemmen äger endast rätt att nyttja den information som tillhandahålls via Twoship´s webbplatser eller på annat sätt för eget bruk. Spridning av information till annan är inte tillåten. Medlemmen får således inte lägga ut information från Twoship´s databas på sin egen hemsida. All spridning till annan utgör ett väsentligt avtalsbrott som berättigar Twoship till att omedelbart och utan förvarning och utan angivande av orsak stänga av en Medlemmen från Twoship´s webbplatser.

Tillgång till informationen och tjänsterna

Informationen och tjänsterna på Twoship´s webbplatser är normalt tillgängliga dygnet runt. Twoship förbehåller sig dock rätt att stänga tjänsterna för sedvanligt underhåll.

Ansvar

All information som tillhandahålls på Webbplatsen är avsedd endast som allmän information och utgör inte rådgivning. Det finns en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig eller innehåller tekniska brister. Användandet av informationen på Webbplatsen sker således på egen risk. Twoship ansvarar inte i något fall för skador i någon form som direkt eller indirekt orsakats av, eller på något sätt relaterar till, informationen på Webbplatsen eller användandet eller bristande förmåga att använda Webbplatsen.

Detta innebär bl.a. att Twoship inte ansvarar för att Webbplatsen eller information, mjukvara eller annat material som kan laddas ner från Webbplatsen är ostörda, felfria eller fria från virus eller andra skadeverkande komponenter. Användare av Webbplatsen rekommenderas därför att använda lämpliga anti-virusprogram och annan säkerhetsmjukvara.

Informationen på Webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Informationen skall heller inte användas vid professionell rådgivning eftersom det finns en risk att innehållet inte är uttömmande, korrekt eller uppdaterat. Det ankommer på användaren av Webbplatsen att själv värdera lämpligheten och användbarheten av de tjänster som beskrivs eller tillhandahålls på Webbplatsen, samt den information som förmedlas på Webbplatsen. Användare av Webbplatsen bör alltid konsultera rådgivare vad gäller just deras personliga förhållanden.

Sekretess

Medlemmen förbinder sig att tillse att användarnamn och lösenord hemlighålls så att de inte används av obehöriga. Medlemmen förbinder sig att inte för tredje man yppa eller på något annat sätt göra tillgänglig information som erhållits av Twoship eller via Twoship´s tjänster samt tillse att hos Medlemmen inte någon annan än Medlemmen får del av sådan information.

Registrering

För att utnyttja Twoship´s tjänster krävs att Medlemmen registrerar sig. Twoship sparar uppgifter om Medlemmen och den information som Medlemmen nyttjar, i första hand för att kunna ge information och bästa möjliga service till Medlemmen.

Medlemmen får under inga omständigheter bereda sig tillgång till informationen i Twoship´s databas på annat sätt än via de sökverktyg som tillhandahålls på hemsidan. Medlemmen får således t.ex. inte använda sig av sökprogram, sökrobotar eller andra hjälpmedel för att erhålla information från Twoship´s databas om inte Twoship skriftligen i förväg godkänt detta.

Personuppgifter

Uppgifterna används bland annat för att:

  • Hålla kontakt med dig genom den e-postadress som du uppgivit.
  • Skapa ett konto för dig på hemsidan www.twoship.com

Vi behandlar personuppgifterna för att kunna ingå och fullgöra avtalet med konsumenten eller när det är nödvändigt för att 
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

Du har rätt att begära ut information från oss om de av dina personuppgifter som vi behandlar. Din begäran till oss ska vara skriftlig och undertecknad av dig eller per epost till oss. Du har även rätt tEnligt personuppgiftslagen ska begäran göras på papper, och kan inte skickas med e-post. Om någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi rättar, ändrar eller tar bort den. Kund som anser att behandlingen av personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Läs mer om dataskyddsförordningen på Datainspektionens hemsida.

Twoship AB bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När avtalet upphör och du inte längre är medlem hos oss
behåller 
vi uppgifterna i längst 36 månader.

Uppgifterna kan dock i de flesta fall behöva sparas även därefter, för bokföringsändamål enligt gällande lagstiftning i 7år
efter att
parternas mellanhavande är slutreglerade. Finns det en en pågående utredning eller tvist så sparas uppgifterna så
länge ärendet
är öppet.

När det inte längre finns någon rättslig grund för att spara personuppgifter raderas de permanent. Begär du at vi raderar
dina uppgifter kan du inte längre utnyttja webplatsen.

Kakor på webbplatsen

Vad är en kaka?
En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, ”vanliga” kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid.

Så använder vi kakor.
Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna säkerställa att du loggat in på webbplatsen och för att du därigenom skall slippa logga in på varje ny sida du besöker.
Vi använder också kakor för att kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg samt teckna din prenumeration.
Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna anpassa våra tjänster efter de användarpreferenser du angivit under dina uppgifter och dina prenumerationer.
Vi använder också kakor på denna webbplats är för att kunna räkna antalet användare och trafik . Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den.

Så kan du undvika kakor
Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst.
Väljer du att inte acceptera kakor kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, t.ex. dina personliga inställningar.
För mer information om kakor se www.pts.se/cookies

Löptid

Medlemmen äger nyttja information och tjänster på Twoship´s webbplatser tills vidare under förutsättning att Medlemmen erlägger föreskriven betalning. Oavsett om betalning erlagts för längre tid sker ingen återbetalning av erlagd betalning vid förtida uppsägning.

Priser m.m.

Priser för den information och de tjänster som Twoship tillhandahåller framgår av prislista eller av den faktura Medlemmen erhåller. På samtliga priser ingår mervärdesskatt. Twoship förbehåller sig rätt att ändra sina priser. Ändrade priser gäller endast för framtida faktureringsperioder.

Betalningsvillkor

Betalning skall ske förskottsvis via PayPal eller på det sätt som parterna kommer överens om vid varje enskild tjänst.

Ångerrätt

Om du ångrar dig har du rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks. För att utöva din ångerrätt skall du meddela Twoship AB via e-post (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) eller per brev.

Förtida uppsägning

Om Medlemmen i något avseende bryter mot Villkoren äger Twoship rätt att med omedelbar verkan avbryta Medlemmens tillgång till den information och de tjänster som Medlemmen har tillgång till via Twoship´s webbplatser eller på annat sätt. Medlemmen kan själv begära att avtalet upphör i förtid. 

Force majeure

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Villkoren på grund av omständighet som part ej kunnat råda över skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

Förändringar

Twoship förbehåller sig rätten att ändra tjänsternas utformning och funktionalitet. Twoship har vidare rätt att ändra villkoren för tjänsterna samt de tekniska och administrativa rutinerna. Sådana ändrade villkor börjar gälla tio (10) dagar efter det att de nya villkoren publicerats på Twoship´s webbplatser eller tillkännagivits på annat överenskommet sätt.

Överlåtelse

Medlemmen äger inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter till annan, utan skriftligt godkännande från Twoship.

Varumärken

Alla rättigheter till varumärken och kännetecken på Webbplatsen tillhör Twoship, dess licensgivare eller andra samarbetsparter.

Varumärken och kännetecken tillhörande Twoship får inte användas utan Twoships skriftliga tillåtelse. Detta gäller även användning av varumärken eller kännetecken tillhörande Twoship i reklam och annonsering. Det är inte heller tillåtet att använda Twoships varumärken, kännetecken eller firma så att en falsk träff erhålls i en sökmotor, till exempel i så kallade meta-taggar eller annan dold text.

Upphovsrätt

Allt innehåll på Webbplatsen såsom text, grafik, märken, funktionsikoner, bilder, ljudklipp och mjukvara innehas av Twoship med äganderätt eller har licensierats för användande av Twoship och skyddas av upphovsrättslagen eller motsvarande internationell lagstiftning. Det innebär bl.a. att allt återgivande av material eller delar därav förutsätter upphovsmannens tillstånd.

Materialet på Webbplatsen får endast användas för privat bruk. För all annan användning av material på Webbplatsen, såsom kopiering, mångfaldigande, försäljning, överlåtelse eller affärsmässigt utnyttjande, krävs upphovsmannens tillstånd.

Länkar

Vissa länkar på Webbplatsen kan leda till webbplatser som tillhandahålls av individer eller organisationer över vilka Twoship inte har någon kontroll. Twoship ansvarar inte i något fall för länkar från Webbplatsen till externa webbplatser eller för de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. En länk från Webbplatsen till en annan webbplats (eller en länk från en annan webbplats till Webbplatsen) innebär således ingen hänvisning till, garanti, reklam eller erbjudande för den webbplatsen och inte heller något godkännande av densamma.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, det vill säga länkar som flyttar läsaren till Webbplatsen. Det är dock inte tillåtet att göra integrerade länkar, det vill säga länkar som hämtar och visar eller framför material, utan Twoships tillstånd.

Diskussionsgrupper

Webbplatsen kan vid vissa tillfällen innehålla länkade diskussionsgrupper, s.k. bulletin boards eller chat rooms. Deltagare i sådana diskussionsgrupper på Webbplatsen får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller annars har rätt att publicera och sprida. En deltagare som lägger in material förutsätts, i och med att materialet läggs in, bevilja Twoship en icke-exklusiv, evig och kostnadsfri licens att använda, lagra, sprida och publicera materialet, elektroniskt eller på annat sätt. Den som anslår eller lägger in material på Webbplatsen förutsätt vidare avsäga sig eventuella "ideella rättigheter" (droit moral) eller andra rättigheter som kan tillkomma den personen enligt lag inom andra jurisdiktioner.

Den som överför material till eller anslår något i något härtill knutet diskussionsforum garanterar att informationen däri är korrekt, att den inte strider mot rättsliga intressen hos andra, att den inte strider mot vad som stadgas i lag eller att den på annat sätt skulle vara hotfull, nedsättande, kränkande eller på annat sätt stötande. Twoship åtar sig således inget ansvar för följderna av informationsöverföringar eller -anslåenden till eller via Webbplatsen.

Genom att överföra eller anslå material på Webbplatsen medger du att 
- du inte kan rikta anspråk mot Twoship för eventuella påstådda eller verkliga intrång eller missbruk av rättigheter i materialet eller din kommunikation med Twoship,
- du är införstådd med att du inte kommer att tilldelas någon kompensation med anledning av att du överför eller anslår material på Webbplatsen,
- inget förtroendemannaskap, konfidentiellt förhållande eller kontraktsliknande förhållande har uppstått mellan dig och Twoship, med anledning av att du anslår material på Webbplatsen, och att ingen som helst förpliktelse skall medfölja sådant material.

Twoship har ingen skyldighet att övervaka det som överförs till eller anslås på Webbplatsen. Twoship förbehåller sig dock rätten att övervaka desamma. Twoship förbehåller sig även rätten att vid var tidpunkt och efter eget gottfinnande ta bort innehåll på Webbplatsen samt att avsluta rätten för besökare att anslå material på diskussionsforum eller att använda annan tjänst som Twoship tillhandahåller.

Immaterialrättsliga klagomål och invändningar

Twoship respekterar andra parters immaterialrättigheter och ber användare och besökare av Webbplatsen att göra detsamma. Twoship får vid var tidpunkt och efter eget gottfinnande begränsa tillträdet till Webbplatsen för besökare eller användare om det kan konstateras att denne har överträtt annan tillkommande immateriell rättighet. Om du misstänker att ditt material har kopierats och att detta finns tillgängligt på Webbplatsen på ett sätt som tydligt medför en överträdelse mot immateriella rättigheter, vänligen kontakta Twoship genom brev eller e-post på följande adresser:

Twoship
AB, Geijersgatan 17A, 752 26 Uppsala

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tillämpbar lag och jurisdiktion

Svensk lag är tillämplig på information som lämnas på Webbplatsen och på avtal träffade genom Webbplatsen. Alla tvister hänförliga härtill skall slutligen avgöras av svensk domstol.

Kontakt

Twoship AB nås via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Giltig fr o m 2018-05-25