Twoshipmodellen sätter en helt ny standard för PPM-placering.

Tänk högriskavkastning med värdepapperstrygghet
så får du en uppfattning om ambitionsnivån.


Twoship kontra traditionell förvaltning

Olika tillgångsklasser (aktier, ränta, råvaror mm.) genererar olika avkastning
och innebär olika risk. En traditionell fördelning av kapitalet bygger ofta på
en förutbestämd fördelning mellan aktier och räntor i portföljen. Även om
den traditionella metoden reducerar risken, så anpassar den inte fördelningen
i portföljen utifrån rådande marknadsläge. En del av portföljen är därmed
alltid utsatt för risk.

Även Twoships modellportfölj sprider risken genom att investera i olika
tillgångsklasser. Men dessutom varierar Twoship portföljens fördelning
utifrån aktuellt marknadsläge genom att använda en fullt flexibel
förvaltningsmodell. Vilket innebär att vi vid en tidpunkt kan vara fullt
investerade i aktiefonder och vid en annan ligga helt likvida i räntefonder.


Vikten av att undvika större nedgångar

Varje gång man som investerare förlorar pengar i en fallande marknad,
förlorar man också tid. Mycket tid. En placering som går ned med 50 %

måste ju gå upp 100 % för att nå upp till samma nivå som man startade på,
eftersom man har bara hälften av pengarna kvar när uppgången inleds.

En stor del av Twoships framgångar ligger i att vi lyckats undvika stora
nedgångar. Att kunna stå vid sidan av marknaden vid en kraftigare nedgång
gör att vi har mer pengar att investera när marknaden vänder upp igen.
Den här ”hävstångseffekten” gör att Twoship-portföljen presterar goda
resultat, även om vi ibland missat den initiala uppgången när marknaden
vänt upp igen.


Val av marknader och fondförvaltare

När vi bestämt hur mycket aktie- kontra räntefonder portföljen ska
innehålla, tittar vi på vilka marknader eller branscher som är mest intressanta

för tillfället. Fokus ligger på de regioner som vi bedömer ha starkast trend
framöver, oavsett marknadens storlek och vikt i världsindex.

Därefter väljer vi de förvaltare som för tillfället rankas högst i respektive
kategori. När en fond inte längre levererar eller risken blir för hög, tas den
ur vår portfölj till förmån för en fond med större potential eller lägre risk.
Vid fondvalet tas hänsyn till såväl fondens kostnader som
avkastningspotential.


Målet är absolut avkastning
Portföljens målsättning är att prestera en årlig absolut avkastning, d v s
positivt resultat oavsett börsutveckling. P g a portföljens fria restriktioner
kommer dock risken att variera kraftigt från en tid till en annan.